Mazowsze - serce polski

Formularz rejestracyjny na konferencję
„Od przepisu prawnego do czystego środowiska wokół mnie”
w ramach uroczystego otwarcia
Zielonego Tygodnia UE 2019.

Registration form for the conference „From a legal provision to a clean environment around me” as part of the grand opening of the Green Week EU 2019

Dane uczestnika / Participant data

Uprzejmie informujemy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji będzie wiadomość przesłana przez organizatorów na podany wyżej adres e-mail.
We kindly inform you that because of limited number of participants the organizer will send you the final confirmation of participation to the e-mail you have given above.

Zgoda / Agreement